Verkoopvoorwaarden

Naam: Dubbele R

Adres: Grand'route de Mons 87 7334 Hautrage - België

E-mailadres: info@lesdoublesr.be

BTW-nummer: BE 0674 546 908

Online aankoopvoorwaarden

Artikel 1 – Doel en reikwijdte

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen bij de verkoop van producten via de website “Les Doubles R”, toegankelijk op het adres www.lesdoublesr.be . Deze algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van de producten die op de site worden gepresenteerd.

1.2. De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap/natuurlijke persoon "LES DOUBLES R" (TVA BE BE 0674 546 908 ), gevestigd te Grand'route de Mons 87 7334 Hautrage - België , hierna te noemen de " Verkoper" en anderzijds de persoon die op de site wil surfen en een bestelling wil plaatsen, hierna de "klant" genoemd. De klant en de Verkoper worden gezamenlijk de “partijen” genoemd. De partijen komen overeen dat hun interacties uitsluitend worden beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden.

1.3. Elke bestelling van een product op de site vereist overleg en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant. Dit zonder dat een handmatige handtekening van de klant nodig is. Conform de in België geldende regelgeving inzake elektronische handtekeningen kan de verkoper de bestelling van de klant via de aangeboden middelen (zie artikel 2.3) opvatten als gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.

1.4. Elke klant die een bestelling op de site plaatst, moet over volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De verkoper heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal de gebruikers hiervan via de site op de hoogte stellen.

Artikel 2 – Respect voor het privéleven

LES DOUBLES R is vastbesloten om het vertrouwen dat u in haar stelt, waar te maken door de bescherming van uw privacy te garanderen in overeenstemming met de geldende wetten. Als klant heeft u het recht om persoonlijke informatie over u in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@lesdoublesr.be , per post op het adres Grand'route de Mons 87 7334 Hautrage .

Artikel 3 – Online aankoopprocedure

3.1. Prijzen van producten of diensten

De prijzen van de op de site aangeboden producten of diensten zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW. Ze zijn inclusief bezorgkosten. Eventuele prijswijzigingen na aankoop zijn niet van toepassing; de Producten worden gefactureerd volgens de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

3.2. Verzendkosten

Bij het bestellen wordt de Klant geïnformeerd dat de verzendkosten zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de Producten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht of het volgen van een wettelijke garantie, zoals uiteengezet in de artikelen 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden, worden deze aanvankelijk inbegrepen verzendkosten in mindering gebracht op het aan de Klant terugbetaalde bedrag.

3.3. Een bestelling plaatsen

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant uitsluitend gebruik maken van het bestelformulier dat beschikbaar is op de site. Het zal noodzakelijk zijn om essentiële informatie te verstrekken voor de afronding van de transactie. De verantwoordelijkheid voor eventuele ongemakken die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste informatie ligt bij de klant. Door zijn bestelling op de site te valideren, bevestigt de klant zijn volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het totale verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. Bewijs van transactie

De archieven van de verkoper zullen worden beschouwd als bewijs van de uitwisselingen en transacties tussen de partijen.

3.5. Weigering van bestelling

LES DOUBLES R behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van onenigheid met de klant, niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een eerdere bestelling, of in geval van weigering van betalingsautorisatie door een bankinstelling. In deze situaties kan de aansprakelijkheid van LES DOUBLES R niet in twijfel worden getrokken.

3.6. Annulering van de bestelling door de Klant

De klant heeft het recht zijn bestelling te annuleren zolang deze nog niet is verzonden. Het betaalverzoek wordt dan direct geannuleerd en indien de betaling al heeft plaatsgevonden, wordt deze volledig gerestitueerd. Na ontvangst van de producten is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, echter blijft het herroepingsrecht van toepassing (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

4.1 . Betaalmethoden

Aankopen op de site moeten uitsluitend worden betaald via de door Shopify Payment aangeboden betaalmethoden.

4.2. Validatie en eigendom

De transactie wordt als voltooid beschouwd wanneer de betalingsvalidatie is bevestigd. De bestelde producten blijven volledig eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling is ontvangen.

4.3. Aansprakelijkheid bij een incident op internet

Geconfronteerd met complicaties of schade inherent aan het gebruik van internet, zoals een computervirus, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 – Levering

5.1. Territorium en deadlines

De verkoper zorgt voor de levering van de producten in heel België en Frankrijk. Na bevestiging van de bestelling vindt de levering binnen de volgende werkdagen plaats op het door de klant opgegeven adres. Leveringen vinden plaats tussen 8.00 en 18.00 uur en kunnen door iedereen die aanwezig is op het opgegeven adres in ontvangst worden genomen. In geval van onbeschikbaarheid zal een bericht de te volgen procedure aangeven. Indien de bestelling niet binnen 2 weken wordt opgehaald, wordt deze geretourneerd aan de Verkoper en kunnen er extra kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

5.2. Ontvangstbevestiging

De levering wordt als voltooid beschouwd zodra de klant of een derde het product op het opgegeven adres heeft ontvangen. Vanaf dit moment gaat elk risico met betrekking tot het product over op de klant. Het bewijs van dit ontvangstbewijs wordt geleverd door de bezorgdienst.

5.3. Inspectie bij ontvangst

De klant wordt verzocht de producten bij ontvangst te inspecteren. Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd of indien het pakket duidelijk geopend of beschadigd is, mag de klant dit weigeren. Elke klacht moet binnen de drie werkdagen na de levering aan de verkoper worden overgemaakt.

Artikel 6 – Procedure voor herroeping en retournering van producten

6.1. Kennisgeving van intrekking

De Klant heeft het recht om zonder opgave van redenen zijn aankoop te herroepen, binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Na zijn beslissing tot herroeping moet de Klant de producten binnen 10 dagen aan de Verkoper retourneren. Als deze termijnen niet worden gerespecteerd, wordt het herroepingsrecht als nietig beschouwd.

6.2. Retourvoorwaarden

Neem contact op met de klantenservice, zodat zij u kunnen vertellen waar u het artikel kunt retourneren en hoe u dat moet doen.

6.3. Voorwaarden voor terugbetaling

Bij ontvangst en na verificatie van de geretourneerde producten verbindt de Verkoper zich ertoe om de klant, met uitzondering van de leveringskosten, binnen dertig (30) kalenderdagen terug te betalen.

6.4. Terugbetalingsproces

Klanten die met een creditcard hebben betaald, krijgen het bedrag van de geretourneerde artikelen op dezelfde kaart bijgeschreven. In andere gevallen vindt terugbetaling plaats op de door de klant gekozen wijze.

6.5. Integriteit van geretourneerde producten

De producten moeten in perfecte staat worden geretourneerd, in de originele verpakking, vergezeld van alle accessoires en documenten. Een beschadigd, onvolledig of vervuild product wordt niet geruild of terugbetaald.

Artikel 7 – Wettelijke garantie

7.1. Consumentenrechten

De wettelijke garantie dekt elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen twee jaar na levering manifesteert. Indien een gebrek binnen zes maanden na levering wordt geconstateerd, wordt het vermoed van oorsprong te hebben bestaan. Na deze termijn kan de Verkoper dit vermoeden betwisten.

7.2. Beheer van garantieretouren

In tegenstelling tot het herroepingsrecht zijn de kosten voor het retourneren van een defect artikel voor rekening van de verkoper. In geval van omruilen zal de verkoper ook de bezorgkosten voor zijn rekening nemen.

Artikel 8 – Geschillenbeheer

8.1. Jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij de partijen een minnelijke schikking bereiken.

8.2. Behoud van bewijsmateriaal

Alle communicatie tussen de klant en de verkoper wordt bewaard en kan als bewijs dienen in geval van betwisting.

8.3. Consistentie van clausules

Zelfs indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard of als zodanig zouden worden verklaard, behouden de overige clausules hun volledige kracht en strekking.